Privacy

 Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen.
Dit geldt ook voor de Kruidenhoek.
 
Op de Kruidenhoek gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyverklaring van stichting BOOR. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren, begeleiden en welzijn van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en volgsysteem ParnasSys leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Kruidenhoek onderdeel uitmaakt van stichting BOOR, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derden, dan zullen wij daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het delen van foto’s en video’s op de schoolsite, maar ook aan het uitdelen van klassenlijsten of adreslijsten.